Správa o výsledku kontroly - ZŠ Dubová

S P R Á V A
o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2007 schváleného 30. 1. 2007 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uznesením č. 7/2007 bola vykonaná kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom v Základnej škole na Dubovej ulici za obdobie roku 2006.
Predmetom následnej finančnej kontroly bola komplexná kontrola hospodárenia ZŠ, ako rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, ktorej súčasťou je školský klub detí (ďalej „ŠKD"), školská jedáleň (ďalej „ŠJ"), byty a nebytové priestory.


Kontrola bola zameraná na oblasť účtovania a financovania a oblasť správy majetku, so súčasnou kontrolou existencie základných dokumentov organizácie, interných noriem a predpisov.


Oblasť financovania a účtovania: Za rok 2006 bolo skontrolované čerpanie pridelených finančných prostriedkov, dodržiavanie rozpočtu, náležitosti účtovných dokladov (bankové výpisy, faktúry, zmluvy, objednávky, pokladničné doklady, účtovné denníky), príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v školskom klube detí, tzv. školné, príjmy z priestorov školských miestností, školských zariadení a priľahlých priestorov školy, hospodárenie školskej jedálne (peňažný denník a všetky príslušné doklady, evidencia stavu a pohybu zásob potravín, úhrady nákladov za stravovanie, príjmy z podnikateľskej činnosti v oblasti stravovania).


Oblasť správy majetku: Kontrola bola zameraná na dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov - vykonávanie predbežnej a priebežnej kontroly, ďalej evidenciu majetku, vykonanie inventarizácie majetku za rok 2006, vykonávanie inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti (§ 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve).


Z vykonanej kontroly bola vypracovaná Správa o výsledku následnej finančnej kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolné zistenia.


Nedostatky boli zistené pri dodržiavaní zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov, vzhľadom k tomu, že v roku 2006 boli prostriedky poskytnuté na prenesený výkon štátnej správy, teda na úhradu výdavkov ZŠ použité čiastočne aj na úhradu výdavkov za ŠKD a ŠJ (časť prevádzkových nákladov ŠKD a ŠJ účtovaných ako náklady ZŠ).


Úhradou 2 preddavkových faktúr (za výpočtovú techniku) nebolo dodržané ustanovenie § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení nesk. predpisov, podľa ktorého subjekt verejnej správy môže poskytovať preddavky ak boli vopred v zmluve dohodnuté, a to najviac na obdobie troch mesiacov (okrem preddavkov na energie, dodávku tepla, vody, plynu, tlače), čím bola podľa § 31 ods.1 písm. l) zákona č. 523/2004 Z. z. porušená finančná disciplína.
K ďalším nedostatkom zisteným kontrolou patrí nedodržanie niektorých ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - nedostatočne doložené účtovné prípady (§ 8 ods. 1- povinnosť viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne ), nezaradený majetok v celkovej sume 60 628,30 Sk (§ 2 ods. 2 písm. a) - predmetom účtovníctva je účtovanie o stave a pohybe majetku), opravy účtovných záznamov (§ 34 ods. 2 - oprava nesmie viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva).


Predbežnou finančnou kontrolou boli overované len dodávateľské faktúry, pokladničné doklady a platobné poukazy, čím nebol dodržaný § 6 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, podľa ktorého predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú finančnú operáciu a § 9 ods. 4 podľa ktorého nemožno vykonať finančné operácie, alebo v nich pokračovať bez ich overenia predbežnou finančnou kontrolou.


Na nápravu kontrolou zistených nedostatkov a na odstránenie ich príčin bola riaditeľovi ZŠ uložená povinnosť prijať v stanovenom termíne opatrenia a predložiť písomnú správu o ich splnení.