Správa o výsleku kontroly dodrž. VZN - poskyt. jednor. fin. pomoci

S P R Á V A
o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007


V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I. polrok 2008 schváleného 11.12.2007 uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestne zastupiteľstvo") č. 111/2007 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze za rok 2007.

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze (ďalej „VZN č. 9/2005") bolo schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 122/2005 s účinnosťou od 1. januára 2006.


Podľa § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. má obyvateľ mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „mestská časť") právo požadovať pomoc v čase náhlej núdze. VZN č. 9/2005 upravuje poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze z rozpočtu mestskej časti obyvateľom mestskej časti z vyčlenených prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.


Vykonanou kontrolou bolo preverené, či bola v roku 2007 poskytovaná jednorazová finančná pomoc v súlade s VZN č. 9/2005.


V rozpočte na rok 2007 boli v položke 10.7.0 - dávky sociálnej pomoci vyčlenené finančné prostriedky v sume 1 250 tis. Sk, ich skutočné čerpanie bolo vo výške 948 tis. Sk, z t. 620 tis. Sk bolo použitých na poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci a 328 tis. Sk na spoločné stravovanie dôchodcov.


Oddelenie sociálnych vecí, referát sociálnych dávok a služieb Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej „miestny úrad"), ktoré vedie celú spisovú agendu, vybavilo v roku 2007 celkovo 264 žiadostí a rozdelilo žiadateľov do nasledujúcich sociálnych skupín:
- dôchodcovia a občania so zdravotným postihnutím - 71 žiadostí,
- rodiny s deťmi - 39 žiadostí,
- osamelí občania - 154 žiadostí, z t. bezdomovci - 80 žiadostí.

 

Kontrolou bola preverená spisová agenda 85 náhodne vybraných žiadostí, z t. dôchodcovia a ZP - 15 žiadostí, rodiny s deťmi - 20 žiadostí, osamelí občania - 50 žiadostí, z t. bezdomovci - 20 žiadostí.


Spis každého žiadateľa obsahoval v súlade s § 5 VZN č. 9/2005 žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci (tlačivo s údajmi o žiadateľovi, príjmovými pomermi žiadateľa potvrdzovanými poskytovateľom, majetkovými pomermi žiadateľa, údajmi o ďalších spoločne posudzovaných osobách), doklady podporujúce dôvody uvedené v žiadosti (kópie rodných listov detí, potvrdení o návšteve školy, rozhodnutí súdu o rozvode manželstva, o určení vyživovacej povinnosti, potvrdení o dávke v hmotnej núdzi, o výške dôchodkových dávok, atď.), záznam zo šetrenia sociálnych pomerov u žiadateľa o poskytnutie sociálnej pomoci (vykonávané návštevy v domácnostiach žiadateľov s cieľom overenia a doplnenia údajov uvádzaných v žiadostiach), záverečné hodnotenie pre oddelenie sociálnych vecí (stručné zhrnutie všetkých skutočností uvedených v žiadosti a zistených šetrením sociálnych pomerov, odporúčania a poradenstvo poskytnuté žiadateľom, vyčíslená sociálna potrebnosť žiadateľa - 1,5 resp. 1,4 násobok súm životného minima podľa § 3 VZN č. 9/2005, príjem žiadateľa na základe predložených dokladov a potvrdení), rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej finančnej pomoci v súlade s § 4 ods. 3 VZN č. 9/2005 s uvedením účelu, výšky a odôvodnenia poskytnutej jednorazovej finančnej pomoci. Všetkým žiadateľom bola poskytnutá jednorazová finančná pomoc v peňažnej forme na stravu, ošatenie, hygienické potreby, ubytovanie, lieky.

 

Z vykonanej kontroly bol vypracovaný Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly, vzhľadom k tomu, že neboli zistené žiadne nedostatky.


Všetci žiadatelia spĺňali podmienky poskytovania jednorazovej finančnej pomoci podľa § 3 VZN č. 9/2005, tzn., že ich príjmy nepresahovali 1,4 resp. 1,5 násobok súm životného minima. Príjmové pomery žiadateľov boli zisťované v súlade s § 3 VZN č. 9/2005 podľa ustanovení § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Vo všetkých prípadoch bol dodržaný § 5 ods. 5 VZN č. 9/2005, tzn., že nebola prekročená uvedená výška jednorazovej finančnej pomoci, pričom pri jej určovaní bolo prihliadané na rozdiel medzi sociálnou potrebnosťou a príjmami žiadateľa a na výsledky šetrení vykonávaných pracovníčkami oddelenia sociálnych vecí. Rodinám s deťmi boli poskytované finančné prostriedky v sumách do výšky 5 tis. Sk (podľa VZN č. 9/2005 je výška jednorazovej finančnej pomoci za kalendárny rok na jednu osobu do 10 tis. Sk pre rodinu) a ostatným do výšky 3 tis. Sk (podľa VZN č. 9/2005 je výška jednorazovej finančnej pomoci za kalendárny rok na jednu osobu do 5 tis. Sk pre osamelého obyvateľa).


V súlade s § 5 ods. 1 VZN č. 9/2005 bola poskytnutá jednorazová finančná pomoc žiadateľom s trvalým pobytom na území mestskej časti (overené podľa Občianskych preukazov a na žiadostiach potvrdené podpisom pracovníka oddelenia sociálnych vecí). Podľa výsledkov šetrenia sa na adrese trvalého bydliska nezdržiavalo 22 žiadateľov - v 2 prípadoch mali byty v osobnom vlastníctve v inej mestskej časti, ale adresu trvalého bydliska si neprehlásili, v ostatných prípadoch boli nútení sa odsťahovať najmä z finančných a z rodinných dôvodov.
Od 1.8.2008 je v platnosti nové VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. 5/2008 z 24.6.2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava -Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov, schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 70/2008, podľa ktorého možno poskytnúť pomoc v peňažnej, vecnej a kombinovanej forme.