Správy o výsledkoch kontrol

Rok 2019

 • Správa z kontroly realizácie VZN č. 5/2016 z 28.06.2016 o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017  link

4 zasadnutie MZ dňa 19.02.2019

Materiál č. 6

Prijaté uznesením č. 7/2019

 

 • Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017      link

4. zasadnutie MZ dňa 19.02.2019

Materiál č. 7

Prijaté uznesením č. 8/2019

 

 • Správa z kontroly dodržiavania Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2017    link

4. zasadnutie MZ dňa 19.02.2019

Materiál č. 8

Prijaté uznesením č. 9/2019

 

 • Správa z kontroly dodržiavania Zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2017         link

4. zasadnutie MZ dňa 19.02.2019

Materiál č. 9

Prijaté uznesením č. 10/2019

 

 

Rok 2018

 • Správa z kontroly vynaložených finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na opravu pešej zóny v roku 2016 vrátane procesu výberových konaní na danú akciu     link

33. zasadnutie MZ dňa 20.03.2018

Materiál č. 26

Prijaté uznesením č. 43/2018

 

 • Správa z kontroly všetkých materských škôl mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z hľadiska zverenia majetku, technického stavu nehnuteľností, funkčnosti technického vybavenia, revíznych správ a dodržiavania prevádzkových predpisov     link

33. zasadnutie MZ dňa 20.03.2018

Materiál č. 27

Prijaté uznesením č. 44/2018

 

 • Správa z kontroly poskytovania dotácií podľa VZN č. 6/2015 z 23.06.2015, č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017  z 19. 09. 2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017                               link

38. zasadnutie MZ dňa 23.10.2018

Materiál č. 19

Prijaté uznesením č. 152/2018

 

 • Správa z kontroly poskytovania grantov podľa VZN č. 10/2017 z 27.06.2017 a č. 12/2017 z 19.09.2017 o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2017                                                  link

38. zasadnutie MZ dňa 23.10.2018

Materiál č.  20

Prijaté uznesením č. 153/2018

 

Rok 2017

 • Správa o výsledku kontroly  realizácie uznesenia č. 53/2016 prijatého na zasadnutí MZ 26.04.2016 k termínu 31.10.2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka     link

24. zasadnutie MZ dňa 28.03.2017          

Materiál č. 27

Prijaté uznesením č. 40/2017

 

 • Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Malá 6, Bratislava za rok 2015       link
24. zasadnutie MZ dňa 28.03.2017
Materiál č.  28

Prijaté uznesením č. 41/2017

 

 • Správa o výsledku kontroly uznesenia č. 168/2016 zo dňa 06.12.2016 so zameraním na posúdenie hodnovernosti preukázateľnosti výšky nárokovaných čiastok navrhovaných spoločnosťou zabezpečujúcou investičný zámer mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na Dobšinského ul.              link

29. zasadnutie MZ dňa 19.09.2017
Materiál č. 29 
Prijaté uznesením č. 137/2017

 

 • Správa z kontroly splnenia opatrení prijatých v rámci kontroly č. 6/2016 v súvislosti so zrušením Galérie Cypriána Majerníka.      link

31. zasadnutie MZ dňa 12.12.2017
Materiál č. 25
Prijaté uznesením č. 195/2017

 

 • Správa z kontroly nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v roku 2016 – nebytových a bytových priestorov vrátane priestorov s majetkovou účasťou mestskej časti link

31. zasadnutie MZ dňa 12.12.2017

Materiál č. 26

Prijaté uznesením č. 196/2017