Správy o výsledkoch kontrol

Rok 2016

 • Správa o výsledku kontroly verejných obstarávaní uskutočnených Miestnym úradom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, pri ktorých bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške minimálne 5 tisíc Eur, v I. polroku 2015   link

15. zasadnutie MZ dňa 09.02.2016

Materiál č. 15

Prijaté uznesením č. 15/2016

 

 • Správa o výsledku kontroly hospodárenia v spoločnosti Staromestská a.s. v roku 2014 a v I. polroku 2015   link

18. zasadnutie MZ dňa 24.05.2016

Materiál č. 10

Prijaté uznesením č. 73/2016

 

 • Správa o kontrole verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. – prieskum trhu za II. polrok 2015    link

20. zasadnutie MZ dňa 20.09.2016

Materiál č. 20

Prijaté uznesením č. 121/2016

 

 • Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č. 8/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto z 20.11.2013, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a pri úhradách výdavkov prostredníctvom pokladne na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   link


21. zasadnutie MZ dňa 06.12.2016

Materiál č. 23

Prijaté uznesením č. 175/2016

 

 • Správa o výsledku kontroly dodržiavania Pravidiel zverejňovania informácií o starostlivosti o verejné priestory v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v II. polroku 2015  link

21. zasadnutie MZ dňa 25.10.2016

Materiál č. 22

Prijaté uznesením č. 150/2016

 

Rok 2015

 • Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia s prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, nákup kníh, vyraďovanie kníh, nakladanie s vyradenou literatúrou, evidenciu čitateľov za rok 2013 v Staromestskej knižnici, Blumentálska ulica č. 10/a, Bratislava  link

2. zasadnutie MZ dňa 17.02.2015, materiál č. 11

Prijaté uznesením č. 9/2015

 

 • Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k 31.12.2014   link

8. zasadnutie MZ dňa 22.09.2015, materiál č. 19

Prijaté uznesením č. 96/2015

 

 • Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Seniorcentre Staré Mesto k 31.12.2014      link

8. zasadnutie MZ dňa 22.09.2015, materiál č. 20

Prijaté uznesením č. 97/2015

 

 • Správa o výsledku kontroly Pisztoryho palác – kontrola ekonomiky hospodárenia vzhľadom na vynaložené investície a prevádzkové náklady   link

14. zasadnutie MZ dňa 08.12.2015
Materiál č. 22
Prijaté uznesením č. 149/2015

 

Rok 2014

 • Správa o výsledku kontroly dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 2/2009 z 10. marca 2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2012  link

26. zasadnutie MZ dňa 04.02.2014, materiál č. 10

Prijaté uznesením č. 9/2014

 

 • Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Ferienčíkova za rok 2012  link

26. zasadnutie MZ dňa 04.02.2014, materiál č. 11

Prijaté uznesením č. 10/2014

 

 • Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia v Seniorcentre Staré Mesto za rok 2013  link

31. zasadnutie MZ dňa 23.09.2014, materiál č. 31

Prijaté uznesením č. 124/2014

 

 • Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Gorazdova ul. č. 6 za rok 2013  link

32. zasadnutie MZ dňa 28.10.2014, materiál č. 27

Prijaté uznesením č. 152/2014

 

Rok 2013

 • Správa o výsledku kontroly hospodárenia Centra divadla, literatúry a vzdelávania Bratislava-Staré Mesto za rok 2011  link

18. zasadnutie MZ dňa 19.03.2013, materiál č. 24

Prijaté uznesením č. 46/2013

 

 • Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Hollého 9 v Bratislave  link

23. zasadnutie MZ dňa 24.09.2013, materiál č. 20

Prijaté uznesením č. 138/2013

 

 • Správa o výsledku komplexnej kontroly hospodárenia so zverenými finančnými prostriedkami so zameraním na materiálové náklady, vedenie peňažného denníka, platby rodičov za rok 2012 v Detských jasliach, Čajkovského 2 v Bratislave  link

23. zasadnutie MZ dňa 24.09.2013, materiál č. 21

Prijaté uznesením č. 139/2013

 

Rok 2012

 • Správa o preverení postupu verejného obstarávania a spísania zmluvy s firmou Vepos, s.r.o.  link

8. zasadnutie MZ dňa 14.02.2012 , materiál č. 20

Prijaté uznesením č. 17/2012

 

 • Správa o vykonaní hĺbkovej kontroly finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010  link

8. zasadnutie MZ dňa 14.02.2012, materiál č. 19

Prijaté uznesením č. 16/2012

 

 • Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre hudby Bratislava-Staré Mesto sídliaceho na Ventúrskej ul. č. 9 za rok 2011 vrátane Galérie Cypriána Majerníka  link

16. zasadnutie MZ dňa 11.12.2012, materiál č. 12

Prijaté uznesením č. 138/2012

 

 • Správa o výsledku kontroly hospodárenia v Centre vizuálneho umenia Bratislava-Staré Mesto za rok 2011  link

16. zasadnutie MZ dňa 11.12.2012, materiál č. 13

Prijaté uznesením č. 139/2012

 

Rok 2011

 • Správa o výsledku kontroly správnosti vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou v ZŠ Dr. Milana Hodžu s materskou školou, Škarniclova 1, Bratislava  link

5. zasadnutie MZ dňa 13.09.2011, materiál č. 32

Prijaté uznesením č. 83/2011

 

 • Správa o výsledku kontroly príjmov a výdavkov v MŠ Búdková  link

5. zasadnutie MZ dňa 13.09.2011, materiál č. 33

Prijaté uznesením č. 84/2011