Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19

Kurzy:

Zápis do pohybových a záujmových kurzov v septembri

 

Cenník služieb za poskytnutie priestoru k realizácii podujatia


Kontakty:

Mgr. Eva Košťálová, správca a dramaturg
tel.: +421(2)54777366, +421911238711
e-mail: eva.kostalova@staremesto.sk

 

Kultúrne zariadenie na  Gaštanovej 19 vzniklo 1. 1. 1992 ako najmenšie z kultúrnych centier mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Od svojho vzniku činnosť zariadenia bola zameraná na všetky vekové kategórie a realizovala sa formou jednotlivých a cyklických podujatí, kurzami, klubovou činnosťou a možnosťou prenajať si priestor.

Z podujatí pre deti, ktoré tu od svojho vzniku prebehli, možno spomenúť napr. súťaže a prehliadky, divadelné predstavenia, koncerty, prednášky, besedy, diskotéky, výtvarné dielne, športové podujatia, literárne večery, výstavy a pod. Centrum realizovalo rôzne cykly besied so zaujímavými hosťami, napr. „O čom sa hovorí?“, „Netradičné profesie“, a pod. V spolupráci s agentúrou Cinderella vznikli a realizovali sa detské módne prehliadky a centrum sa spolupodieľalo i na detskom muzikáli Bambi.

Medzi kurzy, v ktorých malo zariadenie prvenstvo v Bratislave, určite patril kurz „Hráme sa na zvieratká“ (určený deťom s dyslexiou, dysgrafiou, s poruchami sústredenia, motoriky a pod.), alebo „Tai-chi" (pre hyperaktívne deti). K histórii centra patrí aj organizovanie jazykových kurzov pre materské škôlky, tanečné, výtvarné i hudobné kurzy, rôzne krúžky (dramatický, výtvarný, tanečný), alebo kluby (Klub malých spisovateľov).

Centrum veľmi úspešne nadviazalo spoluprácu s materskými, základnými a internátnymi školami, napr. ZŠ Drotárska pre deti so zvyškami sluchu, alebo ZŠ Hrdličkova pre nepočujúce deti.

Úplne osobitnú kapitolu v práci centra tvoria Letné denné tábory, ktoré sa organizujú od roku 1992 a Jarné denné tábory od roku 2000. Ich cieľom je poskytnúť deťom nielen zábavu a vyplnenie voľného času v rámci prázdnin, ale i poučenie a rozšírenie vedomostí z oblasti histórie, kultúry, vlastivedy, zoológie, biológie a pod. V každom turnuse okrem programov v Bratislave sú i dva mimobratislavské celodenné výlety. V roku 2000 uskutočnilo Centrum i pobytový tábor v Bránici pri Terchovej, ktorý sa stretol s veľkým ohlasom a v tomto roku sa uskutočnili i exkurzie do ČR a Rakúska.

Neoddeliteľnou súčasťou činnosti v minulosti a súčasnosti sú pohybové kurzy pre dospelých (joga, kondičné cvičenie, kalanetika, liečebný telocvik, pilates, reiki, numerológia, astrológia a pod.) Medzi najatraktívnejšie určite patrili kurzy tai-chi chuan, kurzy krásy, ale i podujatia pre mamičky na materskej dovolenke. V ponuke nechýbali divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, školenia, semináre, besedy a prednášky.

Pre seniorov centrum už pravidelne organizuje relaxačné cvičenia v dopoludňajších hodinách s 50 % zľavou pre seniorov, ale i prednášky, besedy, spoločenskú zábavu, divadelné predstavenia, koncerty a pod. Veľký ohlas mala i Malá univerzita zdravotného vzdelávania, v rámci ktorej sa vystriedalo veľa zaujímavých lektorov s rôznymi zdravotnými témami. Na záver roka sa už tradične pripravuje spoločenské stretnutie s občerstvením a tombolou pre seniorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto Vianoce pre osamelých.

V súčasnosti v Centre pracujú i rôzne kluby a združenia - Klub dôchodcov, Klub astrológie, FOPA a Združenia zdravotne postihnutých občanov.

 

 Spojenie MHD: Autobus 83, 84 (zastávka Dubová), trolejbus 204 (konečná) a 207 zastávka Valašská

 

Gaštanová 19