Stravovanie pre dôchodcov

Organizovanie spoločného stravovania pre dôchodcov  

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto aj tento rok zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov dodávateľsky v ôsmych stravovacích zariadeniach. Príspevok mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na stravovanie dôchodcov  je 1 € alebo 1,50 € na 1 osobu a 1 stravný lístok, podľa výšky dôchodku v zmysle Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania. Pri kúpe stravných lístkov je potrebné vyplniť Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov a predložiť aktuálny výmer o dôchodku. Dôchodca si môže kúpiť stravné lístky aj v plnej cene bez príspevku mestskej časti. Stravné lístky sa predávajú LEN na pracovné dni. Do jedálne MILOSRDNÍ BRATIA a MAMUT PUB je možné zakúpiť stravné lístky aj na víkendy, teda na celý mesiac.

 

Stravné lístky na ZŠ DUBOVÁ sa predávajú len v  stanovenom termíne v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19.

 

 

Zariadenie

Cena SL

Príspevok 1 €

Príspevok 1,50 €

1.

UNsP MILOSRDNÍ BRATIA

Nám. SNP 10

4,00 €

3,00 €

2,50 €

2.

SENIOR GASTRO

Cintorínska 19

3,40 €

2,40 €

1,90 €

3.

AVENT – vegetariánska rešt.

Obchodná 58

3,00 €

2,00 €

1,50 €

4.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK

školská jedáleň

Gondova 2

4,00 €

3,00 €

2,50 €

5.

MAMUT PUB

Roh ulice 29.augusta a Ferienčíkovej

3,60 €

2,60 €

2,10 €

6.

Jedáleň MINI MAXI

Krížna 12

3,99 €

2,99 €

2,49 €

7.

Školská jedáleň pri ZŠ Dubová

(stravné lístky sa predávajú len v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19)

3,30 €

2,30 €

1,80 €

8.

Jedáleň

Evanjelickej bohosloveckej fakulty

Bartókovej 8, Bratislava

3,70

2,70

2,20 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platné od 04/2019

  

Predaj stravných lístkov: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie sociálnych vecí,  Vajanského nábrežie č. 3;

pondelok a streda v stránkových hodinách - do 14-teho dňa daného mesiaca

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Miroslava Hulíková

tel.: 02/ 592 46 392

miroslava.hulikova@staremesto.sk

 

 

Príspevok 1,50 €     pre dôchodcu s príjmom do 328,65 € 

Príspevok 1,00 €     pre dôchodcu s príjmom od 328,66 € do 427,65 €