Stravovanie pre dôchodcov

Organizovanie spoločného stravovania pre dôchodcov  

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto aj tento rok zabezpečuje stravovanie pre dôchodcov v ôsmych stravovacích zariadeniach. Príspevok mestskej časti Bratislava–Staré Mesto na stravovanie dôchodcov  je 1 € alebo 2 € na 1 osobu a 1 stravný lístok, podľa výšky dôchodku v zmysle Dodatku č. 1 Zásad o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania. Pri kúpe stravných lístkov je potrebné vyplniť Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov a predložiť k nahliadnutiu aktuálne rozhodnutie o dôchodku (výmer). Dôchodca si môže kúpiť stravné lístky aj v plnej cene bez príspevku mestskej časti. Stravné lístky sa predávajú LEN na pracovné dni. Do jedálne MILOSRDNÍ BRATIA a MAMUT PUB je možné zakúpiť stravné lístky aj na víkendy, teda na celý mesiac.

 

Stravné lístky na ZŠ DUBOVÁ sa predávajú len v  stanovenom termíne v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19. 

 

Zariadenie

Cena SL

Príspevok 1 €

Príspevok 2 €

1.

UNsP MILOSRDNÍ BRATIA

Nám. SNP 10

4,00 €

3,00 €

2,00 €

2.

SENIOR GASTRO

Cintorínska 19

3,40 €

2,40 €

1,40 €

3.

AVENT – vegetariánska rešt.

Obchodná 58

3,00 €

2,00 €

1,00 €

4.

GAST TOM,s.r.o

(školská jedáleň  na Filoz. fakulte UK)

Gondova 2

4,00 €

3,00 €

2,00 €

5.

MAMUT PUB

OLD TOWN SERVICE

Roh ulice 29.augusta a Ferienčíkovej

01.08.2019 4,20 €

01.08.2019 3,20 €

01.08.2019 2,20 €

6.

Jedáleň MINI MAXI

Krížna 12

od 01.07.2019

4,20 €

od 01.07.2019

3,20 €

od 01.07.2019

2,20 €

7.

Školská jedáleň pri ZŠ Dubová

(stravné lístky sa predávajú len v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19)

3,30 € / od 01.09.2019 3,83 €

2,30 €/ od 01.09.2019 2,83 €

1,80 €/ od 01.09.2019 1,83 €

8.

I.E.G, Igor Goruša

Jedáleň

Evanjelickej bohoslov. fakulty

Bartókovej 8, Bratislava

3,70 €

2,70 €

1,70 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Platné od 08/2019

  

Predaj stravných lístkov: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie sociálnych vecí,  Vajanského nábrežie č. 3;

pondelok a streda v stránkových hodinách - do 14-teho dňa daného mesiaca

 

Kontaktná osoba:

Mgr. Miroslava Hulíková

tel.: 02/ 592 46 392

miroslava.hulikova@staremesto.sk

 

 

Príspevok 2,00 €        pre dôchodcu s príjmom do 328,65 € 

Príspevok 1,00 €        pre dôchodcu s príjmom od 328,66 € do 427,65 €

 

OZNAM

PREDAJ STRAVNÝCH LÍSTKOV

pre seniorov, ktorí sa stravujú

v ZŠ Dubová

  31.3 – 1. 4. 2020

/utorok a streda/

4. – 5.  5. 2020

/pondelok a utorok/

1. – 2.  6. 2020

/pondelok a utorok/

od 11 – 13 h

v SCKaV Gaštanová 19