Súhlas obce k udeleniu prechodného pobytu cudzincovi

V súlade so zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátny príslušník tretej krajiny k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania dokladá aj súhlas obce, v ktorej bude mať počas pobytu zabezpečené ubytovanie.

 

Obec v prípade splnenia podmienok definovaných v osobitných predpisoch vydá na základe žiadosti cudzincovi súhlas o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať počas pobytu, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. 

 

Osobitnými predpismi, na ktoré odkazuje zákon o pobyte cudzincov, sú zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.

 

V zmysle § 62 písm. f) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Ministerstvo ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi podrobnosti o požiadavkách na vnútorné prostredie budov, o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

 

V zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, ustanovujúcom minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu Obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

 

Nakoľko v súčasnosti zákon o pobyte cudzincov odkazuje na právne predpisy, ktoré upravujú výlučne minimálne požiadavky na byty nižšieho štandardu a neodkazuje na ustanovenia regulujúce minimálne požiadavky na ubytovacie zariadenia (ubytovne, internáty, hotely a pod.), mestská časť je oprávnená posudzovať len udelenie/neudelenie súhlasu pri ubytovaní v bytoch/rodinných domoch.

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je na vydanie súhlasu príslušná na základe rozhodnutia č. 1/2019 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských časti hlavného mesta v súlade s § 32 ods. 2 písm. k) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Cieľom legislatívnej zmeny je zapojenie samosprávy do procesu udeľovania prechodného pobytu na účel zamestnania tak, aby sa eliminovali riziká spojené s narušovaním verejného poriadku a vytváraním vyčlenených sociálnych komunít v mestách a obciach.

 

Žiadosť o udelenie súhlasu / Request for consent

Súhlas so spracovaním osobných údajov / Consent to the processing of personal data

 

Informácie pre žiadateľov o spracúvaní osobných údajov / Information for an applicant of personal data processing (PDF, 121 KB)