Ukončenie participatívneho procesu pre Panenskú ulicu a okolie

Od polovice septembra minulého roku prebiehal participatívny proces zameraný na Panenskú ulicu a okolie v spolupráci s o.z. PUNKT. V oblasti sa chystá rekonštrukcia, a tak sa Staré Mesto rozhodlo zistiť potreby obyvateľov a ľudí pôsobiacich v danej oblasti.

Proces začal dotazníkovým zberom v septembri 2017 , ktorý prebiehal počas akcie Dobrý trh a bol k dispozícii do 10. októbra aj v online podobe. Dotazníky sa v tlačenej forme dali vyplniť taktiež na zberných miestach v riešenej oblasti. Dotazníky boli následne vyhodnotené.

Počas zberu dotazníkov sa dňa 27.09.2017 uskutočnilo prvé susedské stretnutie za okrúhlym stolom, ktoré sa konalo v Geothe Institut na Panenskej ulici. Stretnutie začalo komentovanou prehliadkou po riešenej oblasti, kde sa celá oblasť prešla spolu so všetkými zúčastnenými a poukazovalo sa na najväčšie problémy. Tie boli všetky zaznamenané a stali sa súčasťou záverečnej správy k participatívnemu procesu. Po prehliadke sme sa presunuli na sedenie za stolmi, kde sa podrobnejšie prediskutovali jednotlivé postrehy. Diskutovalo sa o rôznych témach, ktoré by sa dali zhrnúť prevažne do skupín ako služby, klimatické podmienky oblasti, zeleň, voda a mobilita. Počas stretnutia sa sformulovali rôzne odporúčania, s ktorými sa ďalej pracovalo v participačnom procese.

Po susedskom stretnutí sa v novembri na Miestnom úrade Staré Mesto konalo stretnutie s odborníkmi, kde sa prediskutovali všetky dovtedy zistené podnety, postrehy a odporúčania. Prizvaní boli odborníci na rôzne oblasti ako napríklad odborníci na zeleň, dopravu, pamiatky a pod. Celý participačný projekt má ďalej poslúžiť na tvorbu architektonického manuálu verejných priestorov, ktorý bude zhŕňať pravidlá na tvorbu kvalitného verejného priestoru pre ulice s podobným charakterom ako Panenská ulica. Na stretnutí s odborníkmi sa diskutovalo aj o tom, čo všetko by mal manuál zahŕňať.

Nasledovalo ďalšie susedské stretnutie, ktoré sa uskutočnilo opäť v Geothe Insitut dňa 13.12.2017. Na tomto stretnutí sa verejnosti prezentovali všetky výsledky zistené z dotazníkov, zhrnuli sa podnety zistené na prvom susedskom stretnutí a predstavilo sa pokračovanie projektu rekonštrukcie.

Po celom participatívnom procese bola vydaná záverečná správa, ktorá je súhrnom všetkých zistených poznatkov. Správa poslúži pre budúceho zhotoviteľa manuálu ako dôležitý podklad a pravidlá v manuáli by mali rešpektovať požiadavky vyplývajúce z participatívneho procesu všade tam, kde to bude možné.

Po vytvorení manuálu začne tvorba konkrétnej projektovej dokumentácie na vybrané ulice v oblasti. Projektová dokumentácia bude vytvorená na základe manuálu, ktorý stanoví jasné pravidlá, čo musí dokumentácia zahŕňať, aby bol pri realizácii dosiahnutý kvalitný verejný priestor.