Ukončenie projektu obnovy Pistoriho paláca

 

Zachranme-dedicstvo

 

24. 4. 2017 - Pistoriho palác


Pistoriho palác sa nachádza v centre hlavného mesta na jednej z najdôležitejších komunikácií Bratislavy, na Štefánikovej ulici 25.   Od r. 1963 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri národných kultúrnych pamiatok , je situovaný v chránenom pamiatkovom území Pamiatkovej zóny Bratislava - Centrálna mestská časť. Národnú kultúrnu pamiatku Pistoriho  palác má mestská časť Bratislava -Staré Mesto zverenú do správy.

Palác dal postaviť lekárnik židovského pôvodu Felix Pisztory v 90.-ych rokoch 19. storočia v eklektickom štýle, ako vlastný domov a ambulanciu. Počas druhej svetovej vojny sídlilo v budove nemecké veľvyslanectvo, neskôr , v období socializmu , Leninovo múzeum.

 

Historické priestory paláca poskytujú široké možnosti pre aktivity v oblasti kultúry, umenia, pre spolkovú a komunitnú činnosť, MVO ako aj mnohých spoločenstiev menšín a cudzincov, žijúcich v hlavnom meste Slovenska. Sektorovo rozdelená budova paláca umožňuje riešenia pre podporu inovatívnych i nízkorozpočtových aktivít malých subjektov, a tým vnáša pestrosť, variabilitu a integráciu rôznych kultúr do života v centre hlavného mesta.  Priestory paláca disponujú aj reprezentačnými priestormi napr. pre organizovanie recepcií, rautov, konferencií, debát. Sú vhodné aj pre svadobné obrady a komorné svadby, taktiež na aktivity oslovujúce seniorov.

 

Ukončenie projektu obnovy Pistoriho paláca


Tlačová konferencia  sa koná pri príležitosti ukončenia projektu „Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca“,  financovaného z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu  EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v rámci programu  Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva 

 

Projekt je zameraný na obnovu Pistoriho paláca a zlepšenie podmienok využitia tejto národnej kultúrnej pamiatky  v segmente občianskej vybavenosti slúžiacej verejnosti. Realizácia projektu prispieva  k zatraktívneniu historicky a architektonicky cennej lokality centra hlavného mesta oblasti Štefánikovej ulice a Palisád, okolia hlavnej stanice v blízkosti sídla prezidenta SR a sídla Úradu vlády SR.

 

Správcom programu je Úrad vlády Slovenskej republiky.

 

V zmysle projektovej zmluvy, uzatvorenej vo februári 2015, a následnom dodatku k projektovej zmluve, uzatvorenej  so Správcom programu predstavujú : 

Celkové oprávnené výdavky projektu: 666 359 EUR  (FM EHP, ŠR, spoluúčasť MČ BA- Staré Mesto)

Výška projektového grantu: 566 406 EUR    (FM EHP a ŠR)

Spolufinancovanie prijímateľa z vlastných zdrojov:  99  953 EUR  (MČ BA- Staré Mesto)

 

Začiatok projektu: 02/2015

Ukončenie projektu: 04/2017

 

Z výdavkov projektu bola zabezpečená :

 

1./ obnova fasád a strechy paláca -  t.j. zastrešenie novou keramickou krytinou, opravy a omietnutie čelnej a dvorovej fasád, taktiež  sanácia a obnova súvisiacich častí a architektonických prvkov zastrešenia a fasád.

Obnovou strechy a fasád paláca a odstránením príčin navĺhania objektu paláca sa zlepšili podmienky pre činnosť kultúrnych, umeleckých a komunitných organizácií pôsobiacich v priestoroch paláca, ako aj pre kultúrne a komunitné aktivity realizované v priestoroch paláca.

Zhotoviteľ: Stuckdekor Weber s.r.o. 

Celková cena diela : 320.000,- EUR  (v tejto cene nie sú tu zahrnuté práce naviac, ktoré si vyžiadal havarijný stav strechy a ktoré boli hradené z rozpočtu mestskej časti) 

 

2./ renovácia okien a reštaurovanie okenných častí – ako neoddeliteľnej súčasti celkovej obnovy fasád , s úmyslom úplného zachovania  pôvodného vzhľadu  a pôvodných remeselných technologických postupov s možnosťou pridania nových izolačných a tesniacich prvkov pri dodržaní pôvodného vzhľadu.

Zhotoviteľ: Mazama,s.r.o.

Celková cena diela : 302.616,- EUR (časť bude hradená z výdavkov projektu a časť čisto z rozpočtu mestskej časti)

 

3./ rekonštrukcia kotolne - vybudovaním  plynovej kotolne s novými, výkonnejšími kondenzačnými teplovodnými kotlami sa zabezpečilo zvýšenie teploty, pohyb a cirkulácia vzduchu, ktorá podporuje vysychanie vlhkosti z murív v objekte, čo výrazne prispeje k zachovaniu tejto kultúrnej pamiatky. 

Zhotoviteľ: TZB Technológie, s.r.o.

Celková cena diela :  82.606,09 EUR

 

 

Projekt je realizovaný v spolupráci s projektovými partnermi, ktorými  sú:

- VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku

ktorá sa  spolupodieľala  na zabezpečení komunikácie a publicity projektu, spolupráce s komunitami, kultúrnymi a mimovládnymi  organizáciami a pri koordinácii projektových aktivít.

Priestory Pistoriho paláca boli niekoľko rokov nevyužité, v zlom technickom stave a postupne chátrali. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto nemala finančné prostriedky na obnovu Pistoriho paláca, ani na jeho prevádzkovanie. Preto sa mestská časť Bratislava – Staré Mesto v spolupráci s občianskym združením VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. rozhodla zabezpečiť využitie priestorov Pistoriho paláca pre obyvateľov mestskej časti na kultúrne, spoločenské a umelecké aktivity. V spolupráci s občianskym združením VIA CULTURA Inštitút pre kultúrnu politiku, o.z. začala mestská časť Bratislava – Staré Mesto s obnovou priestorov Pistoriho paláca.

via-logo

 

Nórsky partner - Nórsky inštitút pre výskum kultúrneho dedičstva (Norwegian Institute for Cultural Heritage Research, skratka NIKU)

poskytol odborné poradenstvo pre sprostredkovanie dobrej praxe, skúseností a príkladov zo zahraničia ohľadom obnovy pamiatok a využitia objektov kultúrneho dedičstva pre verejno-spoločenské aktivity. Nórski experti nám sprostredkovali v priebehu projektu prostredníctvom konzultácií odborné skúsenosti, poradenstvo v medzinárodnom prostredí v oblasti umenia, kultúry a komunitného života / mimovládneho sektora najmä v oblasti podpory inovatívneho využitia historických priestorov a pamiatok, aktívneho občianstva, neformálneho vzdelávania a pod.

logo_NIKU

 

Od 15.januára 2017 bol Pistoriho palác zaradený do siete Staromestských kultúrnych centier.

 

Mestská časť naďalej plánuje pokračovať vo zveľaďovaní  Pistoriho paláca, predovšetkým formou  získania externých finančných zdrojov, ktoré by boli využité na obnovu nádvoria a interiéru.

 

Fotografie Pistoriho paláca v čase pred projektom obnovy:

Pisztoryho-palac-dvorova-fasada-060

pistori_stary

 

Fotografie Pistoriho paláca v čase po ukončení projektu obnovy: 

FullSizeRender-7-

FullSizeRender-2-

FullSizeRender-5-

 

Názov projektu: Pistoriho palác v Bratislave - obnova fasád a strechy paláca

Začiatok realizácie projektu: 02 / 2015

Výška projektového grantu: 566 406 EUR

Ukončenie projektu: 04 / 2017


Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Na projekte sa finančne spolupodieľa mestská časť Bratislava-Staré Mesto.

vlnovka

                znak-BA-Stare-Mesto                 znak-SR                    logo-FM-EHP