Útvar miestneho kontrolóra

Zákon SNR 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov

§ 18g
Útvar hlavného kontrolóra
(1) Obec si môže zriadiť útvar hlavného kontrolóra, ktorý je súčasťou obecného úradu.
(2) útvar hlavného kontrolóra riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný kontrolór.
(3) útvar hlavného kontrolóra zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra.

 

Uznesenie č. 56/2009 z 23. 6. 2009
Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
zriaďuje
podľa § 18g ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Útvar hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.

 

Repková Anna

kancelária: 123/I.

tel: +421(2)59246365

email: anna.repkova@staremesto.sk