Územné plánovanie a Stavebný úrad

Mestská časť zabezpečuje obstarávanie a prerokovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie - územných plánov zón na katastrálnom území mestskej časti. Mestská časť vedie územné konania a pripravuje územné rozhodnutia, ich zmeny a rozhodnutia o stavebnej uzávere. Vedie tiež stavebné konania a pripravuje stavebné povolenia na stavby a ich zmeny.