Uznesenie Miestneho zastupiteľstva z 08.07.2009 schválené per rollam

Uznesenia: uzneseniaMZ_09_07_08.pdf uzneseniaMZ_09_07_08.pdf (PDF, 14,03 KB)