VD2009_004

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 22.6.2009 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
93 ks

Žiadateľ
Fortune Properties Drotárska s.r.o.

Dôvod výrubu
plánovaná stavba „Obytný komplex Drotárska ulica, Bratislava“

Na pozemku
4550/1, 4549, 4548/2 v k.ú. Staré Mesto (Drotárska ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
- parc. č. 4550/1, 4549, 4548/2 v k.ú. Staré Mesto (Drotárska ulica v Bratislave),
- parc. č. 21586/7 v k.ú. Staré Mesto (Drotárska ulica v Bratislave),
- parc. č. 21585 v k.ú. Staré Mesto (Mudroňova ulica v Bratislave),
- parc. č. 768 v k.ú. Staré Mesto (Škarniclova ulica v Bratislave),
- parc. č. 10298/1 v k.ú. Staré Mesto (Blumentálska ulica v Bratislave),
- parc. č. 21538 v k.ú. Staré Mesto (Somolického ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
- na pozemkoch parc. č. 4550/1, 4549, 4548/2, 21586/7 v k.ú. Staré Mesto k termínu kolaudácie stavby,
- na pozemkoch parc. č. 21585, 768, 10298/1, 21538 v k.ú. Staré Mesto pred výrubom drevín