VD2009_007

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 22.6.2009 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
9 ks

Žiadateľ
Stavoinvesta DS, spol. s.r.o.

Dôvod výrubu
navrhovaná výstavba rodinných domov

Na pozemku
parc. č. 2456, 2452, 2453 v k.ú. Staré Mesto (Korabinského ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
- parc. č. 2456, 2452, 2453 v k.ú. Staré Mesto (Korabinského ulica v Bratislave),
- parc. č. 10298/1 v k.ú. Staré Mesto (Blumentálska ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
- na pozemkoch parc. č. 2456, 2452, 2453 v k.ú. Staré Mesto k termínu kolaudácie stavby,
- na pozemku parc. č. 10298/1 v k.ú. Staré Mesto pred výrubom drevín