VD2009_010

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 22.6.2009 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
2 ks

Žiadateľ
R 2, spol. s.r.o., so sídlom Moskovská 4, 811 08 Bratislava

Dôvod výrubu
rekonštrukcia budovy sanatória

Na pozemku
parc. č. 1420/1 v k.ú. Staré Mesto (Partizánska ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č.1420/1 v k.ú. Staré Mesto (Partizánska ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
k termínu kolaudácie stavby „Rekonštrukcia sanatória Koch“