VD2009_011

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 22.10.2009 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
1 ks

Žiadateľ
Evanjelická cirkev metodistická, so sídlom Panenská 10, 811 03 Bratislava

Dôvod výrubu
poškodzovanie základov a z dôvodu, že drevina neplní estetické a ekologické funkcie.
 
Na pozemku
parc. č. 3209/2 v k.ú. Staré Mesto (Panenská ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 3209/2 v k.ú. Staré Mesto (Panenská ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
do dvoch rokov od vydania tohto rozhodnutia (t.zn. do 19.10. 2011)