VD2009_014

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 24.11.2009 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
6 ks stromov a 1 ks krovitej skupiny

Žiadateľ
Fyzická osoba

Dôvod výrubu
Rekonštrukcia objektu a nevyhovujúci zdravotný stav dreviny

Na pozemku
parc. č. 1376 v k.ú. Staré Mesto (Mudroňova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 1376 v k.ú. Staré Mesto (Mudroňova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
do dvoch rokov od vydania tohto rozhodnutia (t.zn. do 24.11. 2011)