VD2009_015

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 1.12.2009 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
4 ks stromov a 2 ks krovitých porastov

Žiadateľ
Clifton, s.r.o.

Dôvod výrubu
Realizácia stavby „Mestská vila Rubinsteinova ul."

Na pozemku
parc. č. 2500/1, 2497/8 v k.ú. Staré Mesto (Rubinsteinova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
- parc. č. 2500/1 v k.ú. Staré Mesto (Banícka ulica v Bratislave)
- parc. č. 21378 v k.ú. Staré Mesto (Hviezdoslavovo nám. v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
- na pozemku parc. č. 2500/1 v k.ú. Staré Mesto v termíne ku kolaudácii stavby
- na pozemku parc. č. 21378 v k.ú. Staré Mesto pred výrubom drevín