VD2010_001

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 12.1.2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
8 ks

Žiadateľ
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Dôvod výrubu
dreviny rastú v bezprostrednej blízkosti oporného múru

Na pozemku
parc. č. 3522 v k.ú. Staré Mesto (Lermontovova ulica  v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
1. parc. č. 3522 v  k.ú. Staré Mesto (Lermontovova ul. v Bratislave) v rozsahu:
- 6 ks dreviny druhu Pyrus communis ´Beech Hill´ s obvodom kmeňa 20/25 cm meraným vo výške 100 cm,
- 150 ks dreviny druhu Cotoneaster horizontalis s minimálnou,
2. parc. č. 7721/1 v  k.ú. Staré Mesto (Grassalkovichova záhrada v Bratislave) v rozsahu:
- 1 ks dreviny druhu Tillia x europaea s obvodom kmeňa 25/30 cm meraným vo výške 100 cm,
- 1 ks dreviny druhu Acer platanoides s obvodom kmeňa 25/30 cm meraným vo výške 100 cm,
- 2 ks dreviny druhu Aesculus x carnea s obvodom kmeňa 30/35 cm meraným vo výške 100 cm,

Náhradná výsadba v termíne
- na pozemku parc. č. 3522 v k.ú. Staré Mesto do jedného roku od vydania rozhodnutia (t. zn. do 12.1. 2011)
- na pozemku parc. č. 7721/1 v k.ú. Staré Mesto pred výrubom drevín