VD2010_002

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
2

Žiadateľ
Doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD., bytom  Lykovcová 1, 841 04 Bratislava,

Dôvod výrubu
z dôvodu  ohrozenia majetku a bezpečnosti obyvateľov.

Na pozemku
3638/4 v k. ú. Staré Mesto (Schillerova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
3638/4 v k. ú. Staré Mesto (Schillerova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
najneskôr do 3 mesiacov odo dňa realizácie výrubu