VD2010_011

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 4.3. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
12 ks stromov a 3 ks krovitých skupín

Žiadateľ
Pražská Development, s.r.o., Drotárska cesta 15, 811 02 Bratislava

Dôvod výrubu
Stavba „Terasový bytový dom, ul. Na Hrebienku 33 v Bratislave“

Na pozemku
parc. č. 2401/23, 2400/1, 2397, 2399, 2398/1, 2486/2 v k.ú. Staré Mesto (ulica Na Hrebienku  v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 2401/23, 2400/1, 2397, 2399, 2398/1, 2486/2  v k.ú. Staré Mesto (ulica Na hrebienku v Bratislave) v rozsahu:
- uvedenom v projekte sadových úprav „Terasový bytový dom, ul. Na Hrebienku 33 v Bratislave“
- 3 ks dreviny druhu Quercus robur ´Fastigiata´ s obvodom kmeňa 25/30 cm,
- 3 ks dreviny druhu Tilia x europaea s obvodom kmeňa 25/30 cm,
- 4 ks dreviny druhu Prunus sp. alebo Pyrus sp. s obvodom kmeňa 18/20 cm.

Náhradná výsadba v termíne
K termínu kolaudácie stavby, najneskôr však do dvoch rokov od vydania rozhodnutia, t. zn. 4.3. 2012.