VD2010_012

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 5.3. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
1 ks

Žiadateľ
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Dôvod výrubu
Drevina je poškodená, veľmi naklonená nad časťou bytového domu, kde sa nachádza vjazd do garáže

Na pozemku
parc. č. 21637 v k.ú. Staré Mesto (ulica K Železnej studienke v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 21637 v k.ú. Staré Mesto (ulica K Železnej studienke v Bratislave) v rozsahu:
- 1 ks dreviny druhu Pyrus sp. s obvodom kmeňa 18/20 cm meraným vo výške 100 cm,
- 2 ks dreviny druhu Juniperus sp. s minimálnou výškou 100 cm.

Náhradná výsadba v termíne
do 31. 10. 2010