VD2010_014

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa ..... rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
42

Žiadateľ
Metro a. s., Primaciálne nám. 1, 811 01 Bratislava

Dôvod výrubu
stavba „Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 1. časť Bosákova ulica - Šafárikovo námestie v Bratislave“

Na pozemku
21293/20, a 21293/22 v k. ú. Staré Mesto (Šafárikovo námestie v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
21340/4 v k. ú. Staré Mesto (Šafárikovo nám. v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
najneskôr k termínu kolaudácie stavby