VD2010_016

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 8.3. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
4 ks

Žiadateľ
Fyzická osoba

Dôvod výrubu
Rekonštrukcia rodinného domu

Na pozemku
parc. č. 1960/2, 1960/4 v k.ú. Staré Mesto (ulica Pod vinicami v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 1960/2, 1960/4 v k.ú. Staré Mesto v rozsahu:
- 1 ks dreviny druhu Betula pendula s obvodom kmeňa 16/18 cm,
- 2 ks dreviny druhu Taxus baccata s minimálnou výškou 60 cm,
- 2 ks dreviny druhu Magnolia sp. s minimálnou výškou 60 cm

Náhradná výsadba v termíne
do termínu kolaudácie stavby, najneskôr však do troch rokov od vydania tohto rozhodnutia, t. zn. 8.3. 2013