VD2010_018

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 16.3.2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
4 ks stromov
 
Žiadateľ
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
 
Dôvod výrubu
zlého zdravotného stavu.
 
Na pozemku
parc. č. 21346 v k. ú. Staré Mesto (Vajanského nábrežie v Bratislave)
 
Náhradná výsadba na pozemku
21345/1, 21378/1
 
Náhradná výsadba v termíne
najneskôr do 6 mesiacov odo dňa realizácie výrubu