VD2010_021

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 12.3. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
7 ks

Žiadateľ
Stavoinvesta DS, spol. s.r.o.

Dôvod výrubu
výstavba rodinných domov

Na pozemku
parc. č. 2456, 2452, 2453, 2451/2 v k.ú. Staré Mesto (Korabinského ulica  v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 768 v k.ú. Staré Mesto (Škarniclova ulica v Bratislave) v rozsahu:
- 2 ks dreviny druhu Carpinus betulus ´Fastigiata´ s obvodom kmeňa 20/25cm meraným vo výške 100 cm,
- 2 ks dreviny druhu Quercus robur ´Fastigiata´ s obvodom kmeňa 20/25cm meraným vo výške 100 cm,
- 2 ks dreviny druhu Pyrus calleryana s obvodom kmeňa 18/20 cm meraným vo výške 100 cm,
parc. č. 21580 v k.ú. Staré Mesto (Nekrasovova ulica v Bratislave) v rozsahu:
- 6 ks dreviny druhu Acer pseudoplatanus s obvodom kmeňa 20/25 cm meraným vo výške 100 cm.

Náhradná výsadba v termíne
do 31. marca 2010