VD2010_022

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 29.3. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
27 ks

Žiadateľ
IPP Services, s.r.o., Mudroňova 77/A, 811 03 Bratislava

Dôvod výrubu
Hromadná garáž Nám. Alexandra Dubčeka – Mudroňova ul., Bratislava

Na pozemku
parc. č. 1151/1, 1142/1, 2, 3, 4, 5, 1144 v k.ú. Staré Mesto (Strelecká/Mudroňova ulica  v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 1151/1, 1142/1, 2, 3, 4, 5, 1144 v k.ú. Staré Mesto (Strelecká/Mudroňova ulica  v Bratislave) v rozsahu:
- 30 ks vzrastlých drevín a 1084 ks kríkov v zmysle projektu sadových úprav,
parc. č. 21502/3 v k.ú. Staré Mesto (Mudroňova ulica  v Bratislave) v rozsahu:
- 5 ks dreviny druhu Carpinus betulus ´Fastigiata´ s obvodom kmeňa 25/30 cm.

Náhradná výsadba v termíne
do 30. novembra 2010