VD2010_023

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 24.3. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
3 ks

Žiadateľ
Správa služieb diplomatického zboru a.s., Palisády 31, 811 06 Bratislava

Dôvod výrubu
Rekonštrukcia vily Mudroňova 47, Bratislava

Na pozemku
parc. č. 1745/1, 1745/2 v k.ú. Staré Mesto (Mudroňova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 1745/1, 1745/2 v k.ú. Staré Mesto (Mudroňova ul. v Bratislave) v rozsahu:
- 2 ks dreviny druhu Acer platanoides ´Columnare´ s obvodom kmeňa 20/25 cm meraným vo výške 100 cm,
- 1 ks dreviny druhu Quercus rubra s obvodom kmeňa 20/25 cm meraným vo výške 100 cm,
- 1 ks dreviny druhu Picea pungens s minimálnou výškou 150 cm,
- 14 ks dreviny druhu Chamaecyparis pisifera s minimálnou výškou 100 cm,
- 20 ks dreviny druhu Juniperus media ´Old Gold´ s minimálnou výškou 100 cm.

Náhradná výsadba v termíne
k termínu kolaudácie stavby