VD2010_027

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 14.4. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
1 ks

Žiadateľ
Spoločenstvo PAL-KOR, so sídlom Palisády 15, 811 03 Bratislava

Dôvod výrubu
Drevina rastie na mieste, kde sa nachádza kanalizácia

Na pozemku
parc. č. 1243 v k.ú. Staré Mesto (ulica Palisády v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 1243 v k.ú. Staré Mesto (ulica Palisády v Bratislave) v rozsahu:
- 1 ks dreviny druhu Acer campestre ´Elsrijk´ s obvodom kmeňa 16/18 cm meraným vo výške 100 cm,
- 1 ks dreviny druhu Crataegus monogyna s obvodom kmeňa 16/18 cm meraným vo výške 100 cm

Náhradná výsadba v termíne
do 14.4. 2012