VD2010_039

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 25.8. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín:

Počet drevín
3 ks

Žiadateľ
Z-Villa, s.r.o.

Dôvod výrubu
nevyhovujúci stav drevín

Na pozemku
parc. č. 2591/2 v k.ú. Staré Mesto (Červeňova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 2591/2 v k.ú. Staré Mesto (Červeňova ulica v Bratislave) v rozsahu:
- 90 ks dreviny druhu Taxus baccata s minimálnou výškou 80 cm,
- 2 ks dreviny druhu Pyrus sp. s obvodom kmeňa 20/25 cm meraným vo výške 100 cm.

Náhradná výsadba v termíne
do 25.8. 2011