VD2010_041

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 23.8.2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
7

Žiadateľ
Slovenská technická univerzita v Bratislave, so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Dôvod výrubu
stavba „Rekonštrukcia priestorov Rektorátu STU v Bratislave, Vazovova 5“

Na pozemku
7993 v k. ú. Staré Mesto (Vazovova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
finančná náhrada 4890,62 €.

Náhradná výsadba v termíne
pred realizáciou výrubu