VD2010_043

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 5.10.2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
1

Žiadateľ
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, so sídlom Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

Dôvod výrubu
z dôvodu zlého zdravotného stavu

Na pozemku
21378 v k. ú. Staré Mesto (Hviezdoslavovo námestie v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
na pozemku parc. č. 9013/1 v k. ú. Staré Mesto (Jakubovo nám. v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
pred výrubom