VD2010_048

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 29.10. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala nesúhlas na výrub dreviny:

Počet drevín
1 ks 

Žiadateľ
Hlavné mesto SR Bratislavy, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Dôvod výrubu
Skutočnosť, že sa jedná o poškodený strom s nízkou sadovníckou hodnotou, ktorý môže spôsobiť škody na majetku obyvateľov.

Na pozemku
parc. č. 4757/16 v k.ú. Staré Mesto (Lovinského ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
Nebola uložená náhradná výsadba, nakoľko orgán štátnej správy výrub dreviny zamietol.

Náhradná výsadba v termíne
–––––––––––