VD2010_051

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 5.10. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub dreviny:

Počet drevín
5 ks

Žiadateľ
Fyzická osoba

Dôvod výrubu
Výstavba na pozemku parc. č. 4720/2 v k.ú. Staré Mesto

Na pozemku
parc. č. 4720/2 v k.ú. Staré Mesto (Matúšova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 4720/2 v k.ú. Staré Mesto v rozsahu:
- 3 ks drevín v druhovom zložení Acer sp., Tilia sp., Pyrus sp. s obvodom kmeňa 20/25 cm meraným vo výške 100 cm,
- 50 ks dreviny druhu Chamaecyparis sp. príp. Thuja sp. s minimálnou výškou 100 cm.

Náhradná výsadba v termíne
Do 5.10. 2012