VD2010_052

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 21.7. 2010 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub dreviny:

Počet drevín
17 ks stromov a 1 ks krovitej skupiny

Žiadateľ
PPA Správa budov, s.r.o., so sídlom Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Dôvod výrubu
Nevyhovujúci zdravotný stav drevín. 

Na pozemku
parc. č. 3341/5 v k.ú. Staré Mesto (ulica Palisády v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 3341/5 v k.ú. Staré Mesto v rozsahu:
- 2 ks dreviny druhu Aesculus hippocastanum príp. Aesculus carnea s obvodom kmeňa 18/20 cm meraným vo výške 100 cm,
- 3 ks dreviny druhu Acer platanoides s obvodom kmeňa 18/20 cm meraným vo výške 100 cm,
- 5 ks dreviny druhu Prunus serrulata s obvodom kmeňa 18/20 cm meraným vo výške 100 cm,
- 100 ks drevín v druhovom zložení Cotoneaster sp., Buxus sp., Ligustrum sp. s minimálnou výškou 60 cm.

Náhradná výsadba v termíne
Do 21.7. 2011