VD2010_057

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 9.12 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
3

Žiadateľ
ZIPP Bratislava s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Dôvod výrubu
z dôvodu realizácie prípojky a vjazdu a výjazdu na stavenisko

Na pozemku
7976

Náhradná výsadba na pozemku
10375/1

Náhradná výsadba v termíne
do 30.3.2011 alebo pred realizáciou výrubu drevín