VD2011_001

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 23.2.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
8

Žiadateľ
Ing. arch. Ivan macko, bytom Chorvátska 10,811 08 Bratislava, ktorý zastupuje Ing. Evžena Balka a MUDr. Luciu Balkovú, bytom Potočná 9380/8A, 831 06 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu rozšírenia podzemnej garáže

Na pozemku
parc. č. 2976 v k. ú. Staré Mesto (Vlčkova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 2976 k. ú. Staré Mesto (Vlčkova  v Bratislave)
 
Náhradná výsadba v termíne
ku kolaudácii stavby