VD2011_002

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 14.2.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
10

Žiadateľ
Ing. Petra Paška a Ing. Miroslava Pašková, bytom Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou MADING, s.r.o. , sídlom Drieňová 1H/16940, 821 01 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu plánovaného odstránenia stavieb a následnej realizácie stavby rodinného domu

Na pozemku
parc. č. 3812/5 v k. ú. Staré Mesto (Malinova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 3812/8,13,7,5 k. ú. Staré Mesto (Malinova  v Bratislave)
 
Náhradná výsadba v termíne
Do 3 rokov od vydania tohto rozhodnutia t.zn. 14.2.2014