VD2011_003

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 1.3.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
2 ks

Žiadateľ
Ing. Ivan Macko bytom Chorvátska 10, 811 08Bratislava, ktorý zastupuje Ing. Evžena Balka a MUDr. Luciu Balkovú, bytom Potočná 9380/8A, 831 06 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu  výstavby a rozšírenia podzemnej garáže

Na pozemku
parc. č. 2967/1 v k. ú. Staré Mesto (Vlčkova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 2976 k. ú. Staré Mesto (Vlčkova v Bratislave),
 
Náhradná výsadba v termíne
Do termínu kolaudácie stavby, najneskôr však do 3 rokov od vydania tohto rozhodnutia, t.zn. 1.3.2014