VD2011_005

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 7.3.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
2 ks

Žiadateľ
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto, so sídlom Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu

Na pozemku
parc. č. 21909 v k. ú. Staré Mesto (Bernolákova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 10355/3 v k. ú. Staré Mesto (v Bratislave)
 
Náhradná výsadba v termíne
V termíne do 12 mesiacov od realizácie výrubu drevín