VD2011_006

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 8.3.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
1 ks

Žiadateľ
Ministerstvo zahraničných vecí slovenskej republiky, so sídlom Hlboká cesta 2, 833 06 Bratislava, v zastúpení Ing. Pavlom Achbergerom, bytom J.C. Hronského 20, 831 02 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu

Na pozemku
parc. č. 3715/1 v k. ú. Staré Mesto (Hlboká ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 21630/8 v  k. ú. Staré Mesto (Hlboká ulica v Bratislave)
 
Náhradná výsadba v termíne
Náhradná výsadba uvedená v ods.1 tohto rozhodnutia musí byť realizovaná pred výrubom dreviny