VD2011_007

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 28.2.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
18 ks

Žiadateľ
Spoločnosť DOVAX GROUP,a.s. so sídlom Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Artplan spol. s.r.o. – Ing. Oľga Szabóová, so sídlom Karadžičova 27, 811 08 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu realizácie stavby „Rodinné domy na kalvárii“

Na pozemku
parc. č. 3837/2,3837/3 v k. ú. Staré Mesto (Langsfeldova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 3837/2, 3837/3 v k. ú. Staré Mesto (Langsfeldova ulica v Bratislave)
 
Náhradná výsadba v termíne
Náhradná výsadba bude zrealizovaná k termínu kolaudácie stavby, najneskôr však do troch rokov od vydania tohto rozhodnutia (t.zn. do  28.2.2014)