VD2011_008

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 28.2.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
17 ks

Žiadateľ
Ing. Matej Korec a Ing. Lucia Korcová, bytom Jána Kupeckého 11,921 01 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou K.T.Plus, s.r.o., so sídlom kopčianska 15, 851 01 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu plánovanej novostavby rodinného domu

Na pozemku
parc. č. 4753/1 v k. ú. Staré Mesto (Srnčia ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 4573/2 v  k. ú. Staré Mesto (Srnčia ulica v Bratislave),
 
Náhradná výsadba v termíne
Náhradná výsadba bude zrealizovaná do termínu kolaudácie stavby, najneskôr však do troch rokov od vydania tohto rozhodnutia (t.zn. 1.3.2014)