VD2011_009

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 9.3.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
1 ks

Žiadateľ
JET SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Štedrá 27, 821 05 Bratislava, ktorá v konaní zastupuje Paeddr. Evu Kosekovú a Ing. Petra koseka, bytom Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu realizácie stavby rodinného domu

Na pozemku
parc. č. 4884 v k. ú. Staré Mesto (Topoľova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 4884 v k. ú. Staré Mesto (Topoľova ulica v Bratislave)
 
Náhradná výsadba v termíne
Náhradná výsadba bude zrealizovaná do dvoch rokov od vydania tohto rozhodnutia, t. zn. do  9.3.2011