VD2011_010

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 7.3.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
1 ks

Žiadateľ
ReSpect s.r.o., so sídlom Michalská 5, 811 01 Bratislava v zastúpení firmou Mikle – Dionýz Mikle, so sídlom Brančská 11, 851 05 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu realizácie asanačných prác v rámci stavby „Polyfunkčný objekt Zochova“

Na pozemku
parc. č. 729 v k. ú. Staré Mesto (Zochova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 21909 v k. ú. Staré Mesto (Bernolákova ulica v Bratislave),
 
Náhradná výsadba v termíne
Náhradná výsadba bude zrealizovaná do 30.4.2011