VD2011_012

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 16.3.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
2 ks

Žiadateľ
Ing. Juraj Anoškin, CSc., bytom Novosvetská 12, 811 06 Bratislava

Dôvod výrubu
Z dôvodu, že dreviny svojimi korunami poškodzujú strechy a zanášajú odkvapové rúry (Novosvetská ulica)

Na pozemku
parc. č. 3021/8 v k. ú. Staré Mesto (Novosvetská ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 3021/8 v  k. ú. Staré Mesto (Novosvetská ulica v Bratislave)
 
Náhradná výsadba v termíne
Náhradná výsadba bude zrealizovaná do dvoch rokov od vydania tohto rozhodnutia t. zn. do 16.3.2013