VD2011_013

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 14.3.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín

Počet drevín
1 ks

Žiadateľ
Fyzická osoba

Dôvod výrubu
Z dôvodu ohrozenia zdravia a života človeka a z dôvodu narúšania stavby koreňovou sústavou

Na pozemku
parc. č. 4757/3 v k. ú. Staré Mesto (Bohúňova ulica v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 4757/3 v k. ú. Staré Mesto (Bohúňova ulica v Bratislave)
 
Náhradná výsadba v termíne
Náhradná výsadba bude zrealizovaná najneskôr do 12 mesiacov od výrubu dreviny