VD2011_022

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto oznamuje,

že ako príslušný správny orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v súlade s dodatkom č. 16 Štatútu hlavného mesta Slovenskej  republiky Bratislavy, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 47 ods. 3 zákona, vydala dňa 17.6.2011 rozhodnutie, ktorým vydala súhlas na výrub drevín


Počet drevín
7 ks

Žiadateľ
Právnická osoba

Dôvod výrubu
Z dôvodu rozšírenia komunikácie a prepojenia s komunikáciou k areálu „ bytových domov – Drotárska cesta“

Na pozemku
parc. č. 4433/14,24,72 v k. ú. Staré Mesto (Drotárska cesta v Bratislave)

Náhradná výsadba na pozemku
parc. č. 21378 v k. ú. Staré Mesto (Hviezdoslavovo námestie  v Bratislave)

Náhradná výsadba v termíne
Pred realizáciou výrubu drevín