Voľné pracovné miesta

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnancov na pracovnú pozíciu: upratovačka

 

miesto výkonu práce: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,

                                    Vajanského nábrežie 3, Bratislava

 

termín nástupu: 1.12.2018, prípadne dohodou

 

Požiadavky:

 

a)    bezúhonnosť

b)    spoľahlivosť

c)    praktické skúsenosti s výkonom práce

 

zameranie – náplň pracovnej činnosti:

 

a)    upratovanie kancelárskych priestorov

b)    upratovanie chodieb v priestoroch budovy miestneho úradu

 

Základná zložka mzdy:

 

505,00 Eur na 4-hodinový pracovný úväzok

253,00 Eur na 2-hodinový pracovný úväzok

 

 

Kontaktná osoba:

 

Iveta Šidová

tel. +421 2 59 246 272, 0903 485 174

e-mailová adresa: iveta.sidova@staremesto.sk

 

______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: Lektor/ka detského baletného štúdia

Miesto práce: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14,  811 Bratislava

Termín nástupu: 7. januára 2019

Druh pracovného pomeru: Dohoda o pracovnej činnosti

Odmena za prácu: 550,- € / mesačne

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- vedenie  detí od 6 do 12 rokov v dvoch skupinách
- výučba klasického tanca a podľa zamerania pedagóga aj iné tanečné techniky (napr. moderný tanec, ľudový tanec a iné), príprava choreografií na príležitostné vystúpenia

- organizovanie aktivít – otvorené hodiny

 

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním zameraným na tanec

vysokoškolské I. stupňa,
vysokoškolské II. stupňa, príp.

študent strednej školy,
študent vysokej školy

Vzdelanie v odbore

pedagogika, balet, tanec

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 príjemné vystupovanie, radosť z práce s deťmi 

 

Stručná charakteristika spoločnosti

Sme kultúrne centrum, ktoré sa venuje voľnočasovým aktivitám pre deti aj dospelých. Detské baletné štúdio má 35 ročnú tradíciu, deti v súčasnosti pracujú v dvoch skupinách podľa veku.

Vyučuje sa v skorých popoludňajších hodinách.

 

Kontaktná osoba: Beata Greksáková, tel. č. 02 52 496 868, mobil: 0911 665 273

e-mail: beata.greksakova@staremesto.sk

 

______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent - referát verejného obstarávania

 

Termín nástupu: november 2018, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Požadované znalosti sú najmä v oblasti verejného obstarávania. Orientácia v iných právnych oblastiach vítaná.

 

Iné kritériá a požiadavky:

a) ovládanie PC na užívateľskej úrovni

b) bezúhonnosť

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

e) spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce

f) prax v odbore žiaduca

f) prax vo verejnej správe vítaná

 

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

- výkon činnosti vo verejnom obstarávaní

- metodické usmerňovania postupov vo verejnom obstarávaní

 

Základná zložka mzdy:

1336,00 Eur

 

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a) profesijný štruktúrovaný životopis

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

c) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

e) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „odborný referent  na referát verejného obstarávania-neotvárať" v lehote do 15. novembra 2018.

  

Kontaktná osoba: JUDr. Jana Revayová, tel. č. 02/59 246 367, 0903/100 214

______________________________________________________________________________

 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

 

prijme zamestnanca na pracovnú pozíciu: odborný referent (archivár) - referát organizačný a správy registratúry

 

Termín nástupu: január 2019, prípadne dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – študijný odbor: archívnictvo a pomocné historické vedy alebo príbuzný študijný odbor

 

Iné kritériá a požiadavky:

a) ovládanie PC na užívateľskej úrovni

b) bezúhonnosť

c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

e) spoľahlivosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce

f) prax v odbore vítaná

f) prax vo verejnej správe vítaná

 

Zameranie – náplň pracovnej činnosti:

-      spravovanie archívu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa príslušných predpisov

-      činnosti správcu registratúry v zmysle zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre organizačné útvary (oddelenia) miestneho úradu

-      poskytovanie metodického usmernenia pri evidenciách a činnostiach registratúr pre organizácie mestskej časti

-      výkon správy registratúry, zhromažďovanie, spracovávanie, ukladanie, vyraďovanie a archivovanie dokumentov, listín a ich súčastí v písomnej podobe

-      poskytovanie súčinnosti pri registratúre elektronických dokumentov

 

Základná zložka mzdy:

897,00 Eur

 

Spolu so žiadosťou o zamestnanie je potrebné predložiť:

a) profesijný štruktúrovaný životopis

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

c) kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

d) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

e) súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava 1 v zalepenej obálke s označením „odborný referent na referát organizačný a správy registratúry-neotvárať" v lehote do 15. novembra 2018.

  

Kontaktná osoba: JUDr. Jana Revayová, tel. č. 02/59 246 367, 0903/100 214

______________________________________________________________________________

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá opatrovateľa/ku, zdravotnú sestru/zdravotníckeho asistenta/učiteľku do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) -

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto,  Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1

hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu:
opatrovateľ/ka, učiteľka, zdravotná sestra/zdravotnícky asistent do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle)

Miesto výkonu práce: 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle), Čajkovského 2, Bratislava

Základná zložka mzdy: 716€ + možný osobný príplatok po skúšobnej dobe

Náplň práce:

   Pracuje podľa programu výchovnej práce Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa s prihliadnutím na vek dieťaťa a individuálnych potrieb detí.

  • prijíma a odovzdáva  deti rodičom
  • vykonáva rannú, poobednú rozcvičku s deťmi
  • zabezpečuje správne stolovanie detí
  • učí deti hygienickým návykom
  • oblieka deti, pripravuje deti na pobyt vonku, ukladá deti na spánok
  • pravidelne meria hmotnosť detí a výšku
  • zaznamenáva do denníka všetky zmeny u detí počas dňa
  • vytvára príjemné prostredie pre deti s rodinnou atmosférou

   Bližšie informácie02/592 46 216, 0911 403 577

Druh pracovného pomeru:  pracovný pomer na dobu určitú do 31.12.2019

Požadované vzdelanie: 

a)     úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa v rozsahu podľa zákona č. 448/2008 Z. z., alebo

b)    úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania detí najmenej v rozsahu 220 hodín, alebo 

c)     vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa

d)    vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť starostlivosti o dieťa

 

Ďalšie   požiadavky:

  • pozitívny vzťah k deťom, empatia, komunikačné zručnosti
  • prax s deťmi vítaná

Predpokladaný termín nástupu: ihneď/dohodou

 

Žiadosť na zaradenie do výberového konania, životopis s nižšie uvedeným súhlasom *   zaslať na adresu:

    

Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto 
oddelenie sociálnych vecí

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

alebo  mario.lezovic@staremesto.sk

_________________________________________________________________________

*  Týmto ako dotknutá osoba udeľujem MČ BA-Staré Mesto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v životopise a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej BA-Staré Mesto za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia.

    Pozvaní do výberového konania budú len uchádzači, ktorí spĺňajú uvádzané podmienky. Ostatným, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

 

_______________________________________________________________________________